Anglický jazyk – o predmete

Predmety, ktoré predmetová komisia anglického jazyka na škole zabezpečuje:

  • anglický jazyk (vyučujúci anglického jazyka)
  • konverzácia v anglickom jazyku (britskí lektori)english-lessons
  • predmety v anglickom jazyku v bilingválnych triedach (matematika, dejepis, občianska výchova a geografia, britská a americká literatúra a anglická gramatika)

Pri výučbe anglického jazyka vychádzame z katalógu cieľových požiadaviek pre úrovne B1/B2/C1. Katalógy cieľových požiadaviek z anglického jazyka pre úroveň B obsahujú 25 tematických okruhov. V rámci týchto okruhov majú žiaci rozvíjať svoje jazykové kompetencie, komunikačné zručnosti, budovať slovnú zásobu a zdokonaľovať jazykové vedomosti. Cieľom predmetu Konverzácia v anglickom jazyku je rozšíriť vedomosti a zručnosti našich žiakov a pripraviť ich na externú a internú časť maturitnej skúšky.

Anglický jazyk môžu žiaci študovať ako prvý alebo druhý cudzí jazyk. Žiaci, ktorí si anglický jazyk vybrali ako druhý cudzí jazyk, dosiahnu na konci štúdia úroveň B1. Žiaci, ktorí si anglický jazyk vybrali ako prvý cudzí jazyk, dosiahnu úroveň B2 a potvrdia to maturitnou skúškou pred odbornou komisiou. Žiaci bilingválnych tried majú počas štúdia vyššiu dotáciu hodín anglického jazyka a maturovať budú na úrovni C1.competition-time

Žiaci majú počas štúdia na našej škole možnosť porovnať si svoje vedomosti aj so žiakmi z iných tried v súťažiach, ktoré každoročne organizujeme (olympiáda, recitačná súťaž, prekladateľská súťaž, jazykový kvíz …). Svoje vedomosti si môžu overiť aj v  počas štúdia v zahraničí, ak o to žiaci alebo ich rodičia majú záujem.

Pre žiakov sú pravidelne pripravované aj exkurzie a iné zaujímavé činnosti – návšteva Britskej rady, exkurzia do Londýna, návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku, besedy v anglickom jazyku, …

Naši študenti si svoje znalosti anglického jazyka pravidelne rozširujú aj čítaním anglických časopisov či kníh písaných v angličtine. Svoje pokroky vidia v postupne sa zvyšujúcej úrovni čítaných kníh – graded readers. V spolupráci s našimi študentmi sme vytvorili anglickú knižnicu, ktorú postupne rozširujeme, čím sa snažíme zlepšiť čitateľskú gramotnosť našich študentov.  Books

Výučba prebieha v klasických triedach, ale aj v jazykových učebniach školy, napr. v novej anglickej jazykovej učebni. Zároveň sme doplnili fond jazykovej knižnice o odbornú literatúru určenú pre učiteľov cudzích jazykov a nákupom CD vhodných pre vyučovanie cudzích jazykov.

Neoddeliteľnou súčasťou výučby cudzích jazykov je inovácia vyučovania (tvorba učebných materiálov, námetov pre využívanie IKT vo vyučovacom procese) a využitie  jazykovej učebne na mimoškolskú činnosť (spolupráca s partnerskými školami v zahraničí, …).

Naši učitelia sú taktiež zapojení do celoslovenského projektu English Go, vďaka ktorému máme prístup k mnohým interaktívnym aktivitám, ktoré sú zaujímavým nástrojom nie len pre učiteľov ale aj pre žiakov.

 

Pre vaše vzdelávanie si môžete vybrať jedno z nasledujúcich zameraní:razcestník

klasická trieda, kde sa anglický jazyk vyučuje ako prvý cudzí jazyk

– trieda s rozšírenou výukou anglického jazyka (počas štúdia budete môcť získať FCE – First Certificate in English)

bilingválna trieda (v prvom ročníku 16 hodín cudzieho jazyka, vo vyšších ročníkoch predmety v anglickom jazyku)

Hodnotenie v predmete ANJ.
Východiskom pre hodnotenie je
1. Štátny vzdelávací program pre vyššie sekundárne vzdelávanie v Slovenskej republike a
Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky.
2. Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z anglického jazyka na úroveň B2
z roku 2012. Podľa SEER (2006, s.26) žiak na úrovni B2 „rozumie hlavným myšlienkam
zložitého textu na konkrétne aj abstraktné témy vrátane odborných diskusií vo svojej
špecializácii. Komunikuje na takom stupni plynulosti a spontánnosti, ktorý mu umožňuje viesť
bežnú konverzáciu s rodenými hovoriacimi bez toho, aby to pre konkrétneho účastníka
interakcie predstavovalo zvýšené úsilie. Dokáže vytvoriť jasný, podrobný text na rozličné témy
a vysvetliť svoje stanovisko k aktuálnym témam s uvedením výhod aj nevýhod rozličných
možností.“.
Na základe horeuvedeného a náročnosti prípravy študentov na úroveň B2 PK ANJ schválila
nasledovnú klasifikáciu žiakov:
Priebežné hodnotenie 100-90%……..výborný
89-78%………chválitebný
77-65%………dobrý
64-50%……..dostatočný
49%-0%…….nedostatočný
Komplexné hodnotenie podľa bežného klasifikačného poriadku

 

 

Viac informácií nájdete na:

www.gymopatke.edu.sk/skvp/zameranie_jazyky.htm