Hodnotenie

Hodnotenie v predmete ANJ.
Východiskom pre hodnotenie je
1. Štátny vzdelávací program pre vyššie sekundárne vzdelávanie v Slovenskej republike a
Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky.
2. Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z anglického jazyka na úroveň B2
z roku 2012. Podľa SEER (2006, s.26) žiak na úrovni B2 „rozumie hlavným myšlienkam
zložitého textu na konkrétne aj abstraktné témy vrátane odborných diskusií vo svojej
špecializácii. Komunikuje na takom stupni plynulosti a spontánnosti, ktorý mu umožňuje viesť
bežnú konverzáciu s rodenými hovoriacimi bez toho, aby to pre konkrétneho účastníka
interakcie predstavovalo zvýšené úsilie. Dokáže vytvoriť jasný, podrobný text na rozličné témy
a vysvetliť svoje stanovisko k aktuálnym témam s uvedením výhod aj nevýhod rozličných
možností.“.
Na základe horeuvedeného a náročnosti prípravy študentov na úroveň B2 PK ANJ schválila
nasledovnú klasifikáciu žiakov:
Priebežné hodnotenie 100-90%……..výborný
89-78%………chválitebný
77-65%………dobrý
64-50%……..dostatočný
49%-0%…….nedostatočný
Komplexné hodnotenie podľa bežného klasifikačného poriadku